TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL Tornar a l'entrada principal  V Testing dels Ports (Vilafranca 28-30 de juny de 2013) -->  1035 fotos  298 espècies id. (Comarca: 60 noves)

           
FONGS i LIQUENS >> PLANTES >> ANIMALS >>
Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr. Entoloma sp. Asplenium trichomanes L. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Discus rotundatus A determinar
Liquens [2] Bolets [1] Falgueres [2] Angiospermes [35] Mol·luscs [21] Anèl·lids [0]
           
>> >> >> >> >> >>
Filistata insidiatrix Heliothea discoidaria (Boisduval, 1840) Alytes obstetricans Natrix maura Neophron percnopterus Ovis aries
Aràcnids [7] Insectes [216] Amfibis [1] Rèptils [3] Aus [7] Mamífers [1]
           
>> HÀBITATS ETNOGRAFIA TESTING    
A determinar 1d2 NO A LA FRACTURA HIDRÁULICA El pelleric Buen rollo    
Galeria "No-sé-què-és" [2 fotos] ..i impactes [2 fotos] Patrimoni, etc.. [3 fotos] Participants [27 fotos]    
           

[blau] és el número d'espècies identificades de cada galeria / número de especies identificadas de cada galería

[gris] espècies per confirmar i fotos que no computen com espècie / especies por confirmar y fotos que no contabilizan como especie

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal