Algas; algues, llims

Chara spp. (y otras)


Pantalla anterior


1764 Ros

País Valencià

Llimach, lama: cierto género de excremento que cría el agua por encima. Vease llepò.

Llepò, lama: el cieno y lodo que hace el agua en su extremo. Vease llimàch.

[ROS, Carlos (1764): Diccionario Valenciano-Castellano, escrito por Carlos Ros, Notario y Escrivano público, por Autoridades Apostólica, y Real, natural de esta muy Noble Insigne, Lealíssima, y Coronada Ciudad de Valencia. En Valencia. En la Imprenta de Benito Monfort, junto al Hospital de los Estudiantes. Año 1764.] books.google.es


1920 J. Pascual Tirado

País Valencià: Castelló de la Plana

Toni de la Malena es un llaurador molt animós; es negre i cabut i te una esquena de resistencia, que gracias a tindre-la sempre plegá cap a terra, pot mantindre als huit críos que li ha donat la seua Sènta, mes coneguda per 'la Panera' o la conilla del carrer. [...]

Per baix terra, i sense saber d'a on ni com, va una céquia, que desemboque, buscant el sol i l'aire, ja cansá d'anar a fosques qui sab les llegües, en una bassa redona, gran, de fondo llimós. [...] De Toni no cal par-ne. Es sa obligació cuidar les marjaleries i vore de quin modo no s'apodere d'ells el senill ni la canyota, els blets i la correjola. -¡La brossa no dorm, cordons! i afanós, a ratos, quan li pegue per ahí, vora de la cequia tire en malicia la xarcullera dins i arcant-se estire d'aquell mánec kilométric, estire cap a fora arrastrant llimacs i senills, i li lleve a l'aigua la embeleçaora companys d'aquelles campanes blanques i obertes, de pétals carnosos i estams dorats que, sobrenadant del cristal verdosenc d'aquelles xarques, les embllixen i maten la mala olor d'aigua estancá... [...]

[PASCUAL TIRADO, José (1920): De la Vida Castellonera: La Font de la Reina. pp.137-142. En el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (BSCC). Número V. Septiembre de MCMXX. Castellón.] castellonenca.com


www.jacint.es - portellweb@yahoo.es

Recopilación bibliográfica y transcripciones de Jacint Cerdà

En continua actualización.